Acta del plenari del passat 11 d’octubre de 2011

Sentim el retard en la publicació d’aquest POST, em tingut problemes amb l’editor del bloc.

Aquesta és el resum de l’acta de l’anterior plenari pendent de la seva aprovació definitiva el proper 10 de gener.
Es una acta força densa, hi ha Decrets d’Alcaldia ja aprovats anteriorment a la data del plenari, que només es nomenen o se’n dona compte, no es transcriuen a acta, estan a la Secretaria per la seva consulta, perquè només es necessari que estiguin aprovats per Alcaldia. Els que consten s’han de ratificar en el plenari.
També hi ha dues mocions presentades per aquest Grup Municipal que van ser aprovades per unanimitat, i unes modificacions de pressupost per ajustar-los al tancament anual.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de les Actes anteriors.
2. Lectura dels Decrets i Resolucions dictats per Alcaldia.
3. Proposta d’aprovació de la Moció CORRELLENGUA 2011
4. Proposta d’aprovació de la MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA.
5. Proposta d’acord de l’expedient de crèdit extraordinari del Pressupost de 2011.
6. Proposta d’acord de l’expedient de transferència entre partides del Pressupost 2011.
7. Infomes de Presidència
8. Precs i Preguntes

2.- LECTURA DELS DECRETS I LES RESOLUCIONS DICTATS PER ALCALDIA
Seguidament es dona compte dels següents Decrets:
PRIMER: Canvi d’import subvencionat per part de l’ACA i del DMAH respecte la “XARXA d’MT I BT”, de 21 de juny de 2011.
SEGON: Llicència d’activitats del CENTRE DE CRIA DE TORTUGUES MEDITERRANIES de 3 d’agost de 2011.
TERCER: Aprovació de la Certificació núm. 1 de l’obra “XARXA D’AIGUA POTABLE, COMPTADORS ALS HABITATGES I RESTITUCIÓ DE LA VIA PÚBLICA A SCALA DEI”
QUART: Modificacions de les obres a realitzar del projecte “MILLORA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS”.
CINQUÈ: Inici de l’expedient de Restauració de la legalitat urbanística Carlos Martínez Sabaté.

A continuació es ratifiquen els següents DECRETS:

DECRET.-…..Atès que en motiu de les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011, s’ha produït l’elecció de la meva persona com a Diputada de la Diputació de Tarragona, no poden dedicar-me en exclusiva a les gestions de l’Ajuntament a partir del dia 8 de juliol RESOLC:
PRIMER.- Comunicar el canvi de beneficiari de la compensació econòmica a favor de l’Ajuntament d’La Morera de Montsant al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, (Direcció General d’Administració Local), perquè abonin l’import procedent de les retribucions assignades en concepte de dedicació exclusiva (percentatge del 75 per 100) al 1r. Tinent d’Acalde, senyor Ricard Pasanau i Pairó,
SEGON.- Que aquest Decret passi al pròxim Ple per la Ratificació del mateix
Així ho acorda, mana i signa la senyora Alcaldessa, la Sra. Núria Crivillé i Miró, a La Morera de Montsant, a 8 de juliol de 2011, de tot el qual, jo, la Secretària, que en dono fe. Signat i rubricat: Núria Crivillé, Alcaldessa, Davant meu J. Hernández, Secretària

DECRET: El proper 3 de setembre de 2011, es celebrarà la XX Festa de la Gent Gran del Priorat. Enguany toca celebrar-la a La Morera de Montsant. Per tal de realitzar-la, el Consell Comarcal del Priorat ha redactat un Conveni, que s’ha de signar abans de la celebració de dita festa.
El Conveni, literalment diu el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT I L’AJUNTAMENT DE LA MORERA DE MONTSANT PER L’ORGANITZACIÓ DE LA XX TROBADA DE LA GENT GRAN.
A la vila de Falset, a ____________________ de 2011,
COMPAREIXEN
D’una banda, l’Il.lm. Sr. Cèsar López Anguera, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies personals perquè compareix com a President del Consell Comarcal del
Priorat i en el seu nom i representació. De l’altra, la Il·lma. Sra. Núria Crivillé i Miró, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies personals perquè compareix com a alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de la Morera de Montsant.
I, d’altra, el Sr. Arturo González i Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat.
ACTUEN
L’Il·lm. Sr. Cèsar López Anguera, en virtut de la competència que li atorgar l’article 13.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i facultat per aquest acte, per resolució de Presidència núm.: 068/2011, de 23 d’agost de 2011, certificació del qual s’adjunta al present conveni.
L’Il·lma. Sra. Núria Crivillé Miró, en virtut de la competència que li atorgar l’article 55.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i especialment facultat per aquest acte, per resolució de Presidència de 24 d’agost de 2011, certificació del qual s’adjunta al present conveni.
El Sr. Arturo González Benet, secretari del Consell Comarcal del Priorat, en qualitat de
fedatari públic, en virtut de la competència que li atorga l’article 2.h) del RD 1174/87, de 18 de setembre, autoritza el present document.
MANIFESTEN
I.- Que des de fa anys s’ha vingut organitzant a la comarca la TROBADA DE LA GENT GRAN DEL PRIORAT, que es celebra anualment en algun municipi de la comarca del Priorat.
II.- Que pel present any, la___ TROBADA DE LA GENT GRAN DEL PRIORAT s’ha de celebrar al municipi de la Morera de Montsant el dia _____________ de 2011.
III. Que l’Ajuntament de la Morera de Montsant assumeix les responsabilitats derivades de l’organització de l’esmentada Trobada.
IV. Que el Consell Comarcal del Priorat, mitjançant els seus Serveis Socials col·laboraran amb l’Ajuntament de la Morera de Montsant en l’organització de l’esmentada Trobada.
En conseqüència, i reconeixent-se la capacitat legal necessària per obligar-se, pel present,
ACORDEN I PACTEN
Primera.- L’Ajuntament de la Morera de Montsant organitzarà la ___ TROBADA DE LA GENT GRAN DEL PRIORAT, que s’ha de celebrar el dia __________________ de 2011 a l’esmentat municipi.
Segona.- L’Ajuntament de la Morera de Montsant assumeix les següents obligacions,
a) Fer-se càrrec de la totalitat de despeses i ingressos que es generin com a conseqüència de l’organització de l’esmentada Trobada.
b) Facilitar, i en el seu cas contractar, l’equipament necessari per poder dur a terme la
Trobada.
c) Contractar una assegurança específica per l’activitat objecte d’aquest conveni.
Tercera.- El Consell Comarcal del Priorat assumeix les següents obligacions,
a) Posar a disposició de l’Ajuntament de la Morera de Montsant els mitjans humans necessaris per l’organització i coordinació de la Trobada.
b) Fer la màxima difusió de la Trobada.
c) Realitzar una aportació econòmica a l’Ajuntament de la Morera de Montsant de 1.000,00.- euros.
Quarta.- Es constituirà una Comissió integrada per representants de l’Ajuntament de la Morera de Montsant i del Consell Comarcal del Priorat, encarregada de l’organització i del seguiment de l’esmentada Trobada, que estarà facultada per adoptar les decisions organitzatives necessàries per poder dur a terme la Trobada.
Cinquena.- Una vegada realitzada la Trobada, es procedirà, per part de la Comissió a que es refereix la clàusula quarta d’aquest conveni a la liquidació econòmica de la mateixa. En el cas que existeixi superàvit, (majors ingressos que despeses), aquest es posarà a disposició del Consell Comarcal del Priorat, per tal que el destini a la Trobada de l’any següent,
Sisena.- La vigència d’aquest conveni serà des de la seva aprovació fins a l’aprovació de la liquidació de la Trobada a que es fa referència en la clàusula cinquena del present conveni,
Setena.- Seran causes de resolució del conveni, a més de les causes generals aplicables, l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, amb denúncia prèvia d’una de les parts.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, i amb la voluntat de complir-lo, les parts el signen, en duplicat exemplar i a un sol efecte, en la data que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari en dono fe.
Una vegada llegit íntegrament, RESOLC
PRIMER: Aprovar el present conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de La Morera de Montsant per l’execució en el municipi de La Morera de Montsant per l’organització de la XIII Festa de la Gent Gran.
SEGON: Donar compte d’aquest Decret en el proper Ple Ordinari.
Així ho acorda, mana i signa la senyora Alcaldessa, la Sra. Núria Crivillé i Miró, a La Morera de Montsant, a 25 d’agost de 2011, de tot el qual, jo, la Secretària, que en dono fe. Signat i rubricat: Núria Crivillé, Alcaldessa, Davant meu J. Hernández, Secretària

DECRET: El proppassat dia 1 de juliol de 2011, el Consell Comarcal del Priorat, va aprovar un Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de La Morera de Montsant sobre les actuacions previstes en l’actuació inclosa en el Projecte Tècnic “Millora de l servei de Gestió de Residus”

El conveni, literalment, diu el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT I L’AJUNTAMENT DE LA MORERA DE MONTSANT PER L’EXECUCIÓ EN EL MUNICIPI DE LA MORERA DE MONTSANT DE L’ACTUACIÓ INCLOSA EN EL PROJECTE TÈCNIC: “MILLORA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS”
A la vila de Falset, a ________ d___________ de 2011
COMPAREIXEN
D’una banda, el Consell Comarcal del Priorat, i en el seu nom i representació, ______________________________, president del Consell Comarcal del Priorat, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies personals, per actuar en raó del seu càrrec.
D’altra, l’Ajuntament de La Morera de Montsant, i en el seu nom i representació, Núria Crivillé i Miró, de qui s’omet el detall de les seves circumstàncies personals, per actuar en raó del seu càrrec.
I, d’altra, el Sr. Arturo González i Benet, Secretari del Consell Comarcal del Priorat.
ACTUEN:
______________________________, en virtut de la competència que li atorgar l’article 13.1.a) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, i especialment facultat per aquest acte, per acord de __________________, de data ______________________, certificació del qual s’adjunta al present conveni.
Núria Crivillé i Miró, en virtut de la competència que li atorgar l’article 55.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i especialment facultada per aquest acte, per acord de Ple, de data 21 de juny de 2011, certificació del qual s’adjunta al present conveni.
El Sr. Arturo González Benet, com a fedatari públic, en virtut de la competència que li atorga l’article 2.h) del RD 1174/87, de 18 de setembre, autoritza el present document.
FONAMENTS DE DRET:
I.- L’art. 103 de la Constitució espanyola de 27 de desembre de 1978 estableix com un dels principis rectors de l’activitat administrativa els d’eficàcia i coordinació.
II.- El marc general de col·laboració entre les administracions pel que fa a l’administració local s’assenyala l’art. 55 de la Llei de Bases de règim local quan diu al seu apartat c) “prestar, en el seu àmbit propi, la cooperació i assistència activa que les administracions poguessin precisar pel compliment eficaç de llurs tasques”. En el mateix sentit es pronuncia l’art. 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
III.- L’art. 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix el marc general pel qual es regulen els convenis de col·laboració entre les administracions públiques i regula els termes que hauran d’incloure els instruments que formalitzen el marc de col·laboració entre ambdues administracions.
IV.- L’art. 4.1. c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix que resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma els convenis de col·laboració que duguin a terme les administracions públiques entre elles.
IV.- L’art. 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu expressament la possibilitat que les administracions públiques estableixin mitjançant conveni una relació de cooperació consensuada per la prestació de serveis o pel desenvolupament de competències legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. En aquest cas les facultats i obligacions de cada administració són les que es deriven de les pròpies clàusules del conveni.
Les parts, es reconeixen la capacitat legal necessària per obligar-se, i pel present,
MANIFESTEN:
I.- El Consell Comarcal del Priorat, té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2012, la següent actuació:
Nom de l’actuació:Millora del servei de gestió de residus
Núm. d’obra:835/2011
Pressupost:791.212,64.- euros
Subvenció PG:401.652,00.- euros
Subvenció ET:350.000,00.- euros
Aportació local:39.560,64.- euros

II.- Mitjançant Decret de Presidència núm.: 62/2010, de 30 de juny de 2010, es va procedir a l’aprovació definitiva del projecte tècnic de l’obra: “Millora del servei de gestió de residus”, redactada per l’enginyer tècnic Josep M Delmuns Llombart, el resum del qual és el següent:
Pressupost d’execució material:563.461,50.- euros
Pressupost estimat del contracte:670.519,19.- euros
IVA, (18 %)120.693,45.- euros
Pressupost total:791.212,64.- euros

III.- Dins l’obra i el corresponent projecte esmentats en els anteriors punts, es troba inclosa la següent actuació:
Municipi:La Morera de Montsant
Pressupost d’execució material:12.241,16
Pressupost estimat de l’actuació:2.203,41
IVA, (18 %)
Pressupost total actuació:14.444,57

IV.- El Consell Comarcal del Priorat i l’ajuntament de La Morera de Montsant consideren convenient establir un conveni de col·laboració per tal de portar a terme l’actuació objecte del present conveni, que reguli les condicions de l’esmentada col·laboració i el finançament de la mateixa
I posades d’acord totes les parts, en aquest sentit subscriuen el present contracte de dipòsit amb els següents
CLÀUSULES
Primera.- El present conveni té per objectiu la col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i l’ajuntament de La Morera de Montsant, per a la realització de l’actuació al municipi de La Morera de Montsant, inclosa en el Projecte de Millora del servei de gestió de residus, actuació inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, anualitat 2011, i que té el següent cost:
Municipi:
La Morera de Montsant
Pressupost d’execució material:12.241,16
Pressupost estimat de l’actuació:2.203,41
IVA, (18 %)
Pressupost total actuació:14.444,57

Segona.- L’ajuntament de La Morera de Montsant autoritza al Consell Comarcal del Priorat per a que pugui executar l’actuació a que fa referència el present conveni, d’acord amb el projecte tècnic aprovat en el seu dia.
Tercera.- L’ajuntament de La Morera de Montsant disposa dels permisos, llicències i autoritzacions, tant de particulars com d’Administracions Públiques, necessàries per a la realització de l’esmentada actuació.
Quarta.- El finançament de l’actuació a que es fa referència en el present conveni de col·laboració serà la següent,
Cost total de l’actuació:14.444,57
Aportació del Consell Comarcal del Priorat, (PUOSC):13.722,34
Aportació de l’Ajuntament de La Morera de Montsant:722,23
Cinquena.- El Consell Comarcal del Priorat adjudicarà l’obra: “Projecte de millora del servei de gestió de residus”, de conformitat amb l’establert en la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Sisena.- Si com a conseqüència del procés d’execució de l’esmentada actuació, el preu final de la mateixa, sofrís variació en més o menys, aquest augment o disminució, anirà a càrrec o en benefici de l’aportació a realitzar per l’ajuntament de La Morera de Montsant.
Setena.- El Consell Comarcal del Priorat comunicarà a l’ajuntament de La Morera de Montsant, l’aprovació de la certificació final de l’actuació. L’ajuntament de La Morera de Montsant es comprometen a ingressar en el compte bancari que l’indiqui el Consell Comarcal del Priorat, en el termini dels vint dies següents a la data de notificació de l’acord d’aprovació de la certificació, l’aportació que li pugui correspondre en l’esmentat finançament.
Vuitena.- L’ajuntament de La Morera de Montsant autoritza i faculta expressament al Consell Comarcal del Priorat a regularitzar l’aportació que li pugui correspondre en el finançament de l’actuació objecte del present conveni, una vegada transcorregut el termini assenyalat en la clàusula anterior, de les subvencions i altres aportacions de qualsevol tipus, (incloses les subvencions PUOS i FEDER pendents), que l’esmentat Ajuntament tingui pendent de cobrament.
Novena.- Un cop finalitzada l’actuació objecte del present conveni, s’aixecarà una acta tècnica de comprovació de les mateixes que reflectirà llur estat i adequació al projecte aprovat vigent. L’acta esmentada serà signada pels representats de les parts signants del present conveni. L’Ajuntament de La Morera de Montsant s’obliga a prendre al seu càrrec l’explotació, manteniment i conservació de les instal·lacions i a utilitzar-les de la forma més adient per al seu aprofitament, sens perjudici de les obligacions que li corresponen a l’adjudicatari durant el termini de garantia de l’obra.
Desena.- El present conveni restarà vigent des de la data de la seva signatura fins a la total liquidació de les obligacions que del mateix se’n deriven.
Onzena.- El present conveni s’extingirà:
a) A petició d’una de les parts en el supòsit d’incompliment per part d’un altra de les seves obligacions pactades.
b) Per mutu acord de les parts.
c) Si per qualsevol causa és denegat l’atorgament de qualsevol llicència o autorització que sigui preceptiva per a l’execució de les obres o l’establiment de les instal·lacions a que fa esment el projecte objecte d’aquest conveni, en aquest supòsit el Consell Comarcal del Priorat restarà exonerat de les obligacions dimanants d’aquest Conveni sense cap responsabilitat.
Dotzena.- El present conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, i amb la voluntat de complir-lo, les parts el signen, en duplicat exemplar i a un sol efecte, en la data que s’assenyala en l’encapçalament, la qual cosa, com a secretari, certifico.
Una vegada llegit íntegrament, RESOLC
PRIMER: Aprovar el present conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Priorat i l’Ajuntament de La Morera de Montsant per l’execució en el municipi de La Morera de Montsant de l’actuació inclosa en el projecte tècnic “Millora del Servei de Gestió de Residus”.
SEGON: Ratificar aquest Decret en el proper Ple Ordinari.
Així ho acorda, mana i signa la senyora Alcaldessa, la Sra. Núria Crivillé i Miró, a La Morera de Montsant, a 22 de setembre de 2011, de tot el qual, jo, la Secretària, que en dono fe. Signat i rubricat: Núria Crivillé i Miró, Alcaldessa, Davant meu J. Hernández, Secretària

3.- Proposta d’aprovació de la Moció CORRELLENGUA 2011
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i Comunitàries.

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes.

Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, Consells Comarcals, associacions i societat civil en general.

Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana.

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.

El Ple de l’ajuntament de La Morera de Montsant, ACORDA:

1. Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport administratiu a les entitats del municipi interessades en organitzar el Correllengua.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis d’aquesta corporació.
4. Donar suport, en la mesura del possible, a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.

4.- Proposta d’aprovació de la MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE CATALUNYA.
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua vehicular, juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.

Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.

En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 1994 i 2010, que avalen el model català.

En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a llengua d’ensenyament.

A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català com en castellà.

Pels motius exposats, l’Ajuntament de La Morera de Montsant acorda,

Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.

Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un model d’èxit i cohesió social.

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans i a la Generalitat de Catalunya.

5.- Proposta d’acord de l’expedient de crèdit extraordinari del Pressupost de 2011.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de juliol de 2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 25 de juliol de 2011, ha proposat les partides i els imports que s’han de modificar.
3. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual a’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària.

Per tant S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient crèdit extraordinari número 1/2011, per import de 12.800,00 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos, del pressupost vigent de la corporació, d’acord amb el següent detall:

Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida 2,226991
Nom XXa. FESTA DE LA GENT GRAN DEL PRIORAT
Proposta de consignació 12.800,00
Total altes crèdits:12.800,00 €

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos no afectats:
Partida 46106
Nom DIPUTACIÓ: XX Festa de la Gent Gran
Consignació 4.000,00

Partida 46107
Nom CONSELL COMARCAL: XX Festa de la Gent Gran
Consignació 1.000,00

Partida 48001
Nom Famílies i Inst. Sense ànim de lucre XX Festa de la Gent Gran
Consignació 7.800,00
Total finançament :12.800,00

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

6.- Proposta d’acord de l’expedient de transferència entre partides del Pressupost 2011.

ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de juliol de 2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.

3. S’han examinat els crèdits de l’esmentat pressupost que es poden reduir sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa

Partida inicial 9,13100
Nom LABORAL TEMPORAL PLANS D’OCUPACIÓ
Consignació inicial 24.900,00
Proposta de baixa 7.500,00
Consignació definitiva 17.400,00

Partida inicial4,610001
Nom RENOVACIO CARRERS LA MORERA
Consignació inicial 255.000,00
Proposta de baixa 721.750,00
Consignació definitiva 233.250,00

Total baixes de crèdits: 29.250,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta

Partida inicial 1,210005
Nom INFRASTRUCTURES I BENS NATURAL: ALTRES
Consignació inicial 2.000,00
Proposta d’alta 4.000,00
Consignació definitiva 6.000,00

Partida inicial 1,21200
Nom MANTENIMENT EDIFICIS
Consignació inicial 15.000,00
Proposta d’alta 9.000,00
Consignació definitiva 24.000,00

Partida inicial 1,2210011
Nom LLUM BARRANC DE L’HORTA
Consignació inicial 3.400,00
Proposta d’alta 1.100,00
Consignació definitiva 4.500,00

Partida inicial 1,2210013
Nom LLUM POUS
Consignació inicial 5.100,00
Proposta d’alta 1.500,00
Consignació definitiva 6.600,00

Partida inicial 9,221001
Nom LLUM CASA RECTORAL
Consignació inicial 6.300,00
Proposta d’alta 700,00
Consignació definitiva 7.000,00

Partida inicial 9,221008
Nom LLUM CARRER MAJOR
Consignació inicial 2.015,00
Proposta d’alta 100,00
Consignació definitiva 2.115,00

Partida inicial 9,22602
Nom PUBLICITAT I PROPAGANDA
Consignació inicial 700,00
Proposta d’alta 2.800,00
Consignació definitiva 3.500,00

Partida inicial 9,22706
Nom ESTUDIS I TREBALLS TECNICS
Consignació inicial 7.500,00
Proposta d’alta 10.000,00
Consignació definitiva 17.500,00

Partida inicial 9,35900
Nom ALTRES DESPESES FINANCERES
Consignació inicial 200,00
Proposta d’alta 50,00
Consignació definitiva 250,00

Total altes de crèdits: 29.250,00
4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
5. La Comissió de Comptes ha emès informe favorable.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.

2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, resultat de transferències anteriors.

3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es proposen minorar.

Per tant S’ACORDA:
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació, per quatre vots a favor i l’abstenció del Regidor Sr. Ramon Antich de crèdit per mitjà de transferències de crèdit, que s’exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.

2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de les partides que s’han indicat.

7.- Informes de Presidència
Seguidament, l’Alcaldessa passa a informar dels següents temes:
PRIMER: SANITAT. S’informa que el metge que ens toca a La Morera de Montsant i a Scala Dei, que és el de Poboleda, s’ha jubilat. Segons Sanitat aquesta plaça no es renovarà, pel que les visites que es realitzen setmanalment al nostre municipi ho hauran d’assumir el metges que estan al CAP. Vist que aquesta situació no passa només aquí, si no que és a nivell comarcal, el Consell Comarcal ha proposat una moció, a la que l’Ajuntament de La Morera de Montsant li dona el seu suport.
SEGON: FESTA DEL VIN BLANC. S’informa que després dels Tallers de Participació Ciutadana (celebrats durant els mesos de febrer i març), es va acordat que es celebraria la festa del Vin Blanc, repartida entre els dos nuclis de població, La Morera de Montsant i Scala Dei, el dia 30 d’octubre, i que aniria de la següent manera:
Al matí, a les 10.00, començaria a Scala Dei, amb els tastos de vins als mateixos cellers i no al local com es venia fent fins ara, es portarien les botigues al carrer, i es farien dues exposicions, una al local d’Scala Dei (Exposició de la DOQ Priorat) i una a la seu del PNMON. Hi haurà jornada de portes obertes a la Cartoixa, al Parc Natural i al Castell.
Per la tarda hi haurà, el ball de la Jota de les coques, es berenarà Pa amb Vi i Sucre a la Plaça i s’empalmarà al local Social amb la Castanyada.
TERCER: ESTUDI ROVIRA I VIRGILI. Des de Presidència s’informa que es va encarregar un Estudi a la Universitat Rovira i Virgili, per sol·licitud del Patronat Municipal de Turisme Rural de La Morera de Montsant – Scala Dei, per tal de conèixer quines són les estratègies que s’han de seguir pel Desenvolupament del Turisme al Priorat. Aquest Estudi, anomenat, “Estratègies de desenvolupament turístic de La Morera de Montsant”, ja ha estat lliurat, i probablement, el dia 3 de desembre, se’n farà la presentació a La Morera de Montsant, amb els que el van redactar (Jaume Salvat, Cinta Sanz i Salvador Anton) i representants del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, que són els que han co-finançat l’estudi (Octavi Bono i Albert Batet).
QUART: VIURE AL POBLE. S’informa que des de l’Ajuntament s’ha tornat a presentar el projecte de desenvolupament turístic de La Morera de Montsant al programa de l’EIX 4 del FEDER, VIURE AL POBLE.
CINQUÈ: COMPTABILITAT. S’informa que cara a l’any vinent, la comptabilitat de La Morera de Montsant, en un projecte pilot, es portarà mitjançant una nova aplicació comptable, proporcionada per la Diputació de Tarragona, a través d’INTERNET, com projecte pilot.
SISÈ: CAMÍ D’SCALA DEI A CARTOIXA. S’informa que des de l’Alcaldia, s’ha demanat al Departament d’Agricultura la redacció del Projecte de l’arranjament del Camí d’Scala Dei a Cartoixa, així com que ens facin arribar una còpia del projecte que es va redactar per arranjar el camí de La Morera de Montsant a Scala Dei.
SETÈ: FESTA DE LA GENT GRAN. S’informa que encara a dia d’avui, un mes i mig desprès de la celebració de la Festa de la Gent Gran, la gent que va assistir en aquesta festa felicita a l’organització i el desenvolupament de la mateixa. El Sr. Pere Bonet demana que es faci constar en ACTA la felicitació a tots els voluntaris participants del seu desenvolupament.
No hi ha més informes.

8.- Precs i Preguntes
Seguidament, el Sr. Ramon Antich comenta que ha vist moviments o canvis a la Torre de mesura que hi ha al camí de La Morera de Montsant a Scala Dei. La resta del consistori li comenta que no ha tingut cap notícia de que s’hi hagi fet alguna cosa, de qualsevol manera, l’Ajuntament s’informarà.

A continuació, també el Sr. Antich pregunta com es fa saber a la gent els plens que es realitzen al poble. Se li comunica que es fan saber mitjançant la WEB i a l’hora se sap, per què hi ha penjat el Certificat del Decret al taulell d’anuncis.

I no havent-hi cap més tema per debatre, s’aixeca la sessió per ordre de la senyora Alcaldessa, a les 11.30h., de tot el que jo, la Secretària, en dono fe.

Vist i plau
L’Alcaldessa

Anuncis
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Acta del plenari del passat 11 d’octubre de 2011

  1. oriolvilella ha dit:

    Gràcies per penjar-la, ens permet estar al dia des d’Andorra.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s